Loading...

Giải pháp Cisco SD-WAN Viptela và lab cấu hình Cisco SD-WAN cơ bản

Như chúng ta đã biết hệ thống mạng truyền dẫn IP bao gồm 2 thành phần chính là lớp điều khiển (control plane) và lớp truyền tải dữ liệu (data plane). Các mạng wan thông thường chức năng điều khiển và truyền tải nằm tại router; trong khi mạng kiểu sd-wan sẽ tách phần chức năng điều khiển ra khỏi router và được quản lý điều khiển chọn đường một cách tập trung; việc này giúp việc chọn đường một cách linh hoạt và tối ưu.

Mời xem thêm khái niệm mạng sd-wan

Giải pháp mạng Cisco SD-WAN Viptela

Là giải pháp mạng sd-wan cấp doanh nghiệp giúp thuận tiện trong việc chuyển đổi số, sử dụng đám mây. Mạng triển khai linh hoạt; tính tự động hóa cao; triển khai nhanh và không phụ thuộc mạng truyền dẫn. Mạng tích hợp đầy đủ việc định tuyến; xác thực thành phần tham gia mạng; bảo mật đường truyền; chọn đường linh hoạt theo: ứng dụng, chất lượng đường truyền hoặc tình trạng mạng.

Kiến trúc mạng cisco sdwan

Kiến trúc mạng Cisco sd-wan Viptela ngoài 2 phần chính là control và data còn thêm phần management (vManage) và orchestration (vBond)

- vManage: thực hiện chức năng quản lý thiết bị, quản lý cấu hình và giám sát tập trung bằng giao diện đồ họa trực quan.

- vBond: thực hiện chức năng sắp xếp, làm trung tâm kết nối ban đầu để các thành phần gia nhập mạng sd-wan.

- vSmart: đầu não của mạng sd-wan thực hiện chức năng điều khiển: chọn đường, thực thi chính sách tập trung...

- vEdge: là các router sd-wan, thực hiện chức năng truyền tải dữ liệu giữa các router trên kênh truyền được mã hóa.

LAB triển khai mạng Cisco sd-wan Viptela với 3 site:

Lab cisco sdwan

 

Các bước thực hiện:

1, Quy hoạch mạng

Tên tổ chức OU: VNE

2, Cài đặt vManage, vSmart, vBond, cài đặt các chứng chỉ số.

cisco sdwan controller

 

Cấu hình cơ bản của vManage, vBond, vSmart:

vManage# sho run
system
 host-name       vManage
 system-ip       1.1.1.1
 site-id        10
 admin-tech-on-failure
 sp-organization-name VNE
 organization-name   VNE
 vbond 192.168.0.83
 aaa
 auth-order local radius tacacs
 usergroup basic
  task system read write
  task interface read write
 !
 usergroup netadmin
 !
 usergroup operator
  task system read
  task interface read
  task policy read
  task routing read
  task security read
 !
 usergroup tenantadmin
 !
 user admin
  password $6$ODc9uY6W5DhZFdH
 !
 !
 logging
 disk
  enable
 !
 !
!
vpn 0
 interface eth0
 ip address 192.168.0.81/24
 ipv6 dhcp-client
 tunnel-interface
  allow-service all
  allow-service dhcp
  allow-service dns
  allow-service icmp
  allow-service sshd
  no allow-service netconf
  no allow-service ntp
  no allow-service stun
  allow-service https
 !
 no shutdown
 !
!
vpn 512
!
(END)


vBond# sho run                                        
system                                            
 host-name        vBond                                
 system-ip        3.3.3.3                               
 site-id         10                                 
 admin-tech-on-failure                                    
 no route-consistency-check                                 
 organization-name    VNE                                 
 vbond 192.168.0.83 local vbond-only                             
 auth-order local radius tacacs                               
                                               
 usergroup basic                                      
  task system read write                                  
  task interface read write                                 
 !                                             
 usergroup netadmin                                     
 !                                             
 usergroup operator                                     
  task system read                                     
  task interface read                                    
  task policy read                                     
  task routing read                                     
 !task security read                                    
                                               
 usergroup tenantadmin
 user admin                                         
                                               
  password $6$KtpDcYSYK..maIa            
 !                                             
 !                                              
 logging                                           
 disk                                            
  enable                                          
 !                                             
 !                                              
!                                              
omp                                             
 graceful-restart                                      
                                               
 advertise connected                                     
!advertise static                                      
                                               
security                                           
 ipsec                                            
 authentication-type ah-sha1-hmac sha1-hmac                         
 !                                              
!
vpn 0                                            
 interface ge0/0                                       
 ip address 192.168.0.83/24                                 
 ipv6 dhcp-client                                      
 tunnel-interface                                      
  encapsulation ipsec                                    
  allow-service dhcpgp                                   
                                               
  allow-service dns                                     
  no allow-service sshd                                   
                                               
  no allow-service netconf                                 
  no allow-service ntp                                   
  no allow-service ospf                                   
  no allow-service stun                                   
  allow-service https                                    
 !                                             
 no shutdown                                        
 !                                              
!                                              
vpn 512                                           
 interface eth0                                       
 no shutdownent
                                               
 !                                                        
(END)


vSmart# sho run
system
 host-name       vSmart
 system-ip       2.2.2.2
 site-id        10
 admin-tech-on-failure
 organization-name   VNE
 vbond 192.168.0.83
 aaa
 auth-order local radius tacacs
 usergroup basic
  task system read write
  task interface read write
 !
 usergroup netadmin
 !
 usergroup operator
  task system read
  task interface read
  task policy read
  task routing read
  task security read
 !
 usergroup tenantadmin
 !
 user admin
  password $6$nuAi3ZX4S8qz6vaJ$
 !
 !
 logging
 disk
  enable
 !
 !
!
omp
 no shutdown
 graceful-restart
!
vpn 0
 interface eth0
 ip address 192.168.0.82/24
 ipv6 dhcp-client
 tunnel-interface
  allow-service all
  allow-service dhcp
  allow-service dns
  allow-service icmp
  no allow-service sshd
  no allow-service netconf
  no allow-service ntp
  no allow-service stun
 !
 no shutdown
 !
!
vpn 512
!
(END)
3, Cập nhật danh sách router (authorized WAN Edge serial number file) từ tài khoản Cisco Smart Account lên vManage; mục đích của việc này đảm bảo chỉ nhưng router được xác thực mới có thể gia nhập mạng sd-wan của tổ chức đó.

vedge router list

 

4, Đưa router gia nhập mạng: cấu hình template trên vManage và đẩy xuống vEdge router; việc tạo template giúp việc triển khai cấu hình cho cả loạt thiết bị được nhanh chóng.

Tạo feature template

cisco sdwan feature template

Tạo vEdge router template từ các feature template.

cisco sdwan template

Áp vEdge template từ vManage xuống cả 3 vEdge router

áp cấu hình vmanage xuống router

 

5, Show thông tin và test thử

Show thông tin tại DASHBOARD

cisco sdwan dashboard

Show control connections 

vedge_VNE_1# show control connections
                                            PEER                     PEER                     CONTROLLER
PEER  PEER PEER      SITE    DOMAIN PEER                  PRIV PEER                  PUB                      GROUP
TYPE  PROT SYSTEM IP    ID     ID   PRIVATE IP               PORT PUBLIC IP                PORT LOCAL COLOR   PROXY STATE UPTIME   ID
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vsmart dtls 2.2.2.2     10     1   192.168.0.82              12446 192.168.0.82              12446 biz-internet  No  up   0:00:26:44 0
vbond  dtls 0.0.0.0     0     0   192.168.0.83              12346 192.168.0.83              12346 biz-internet  -   up   0:00:26:45 0
vmanage dtls 1.1.1.1     10     0   192.168.0.81              12446 192.168.0.81              12446 biz-internet  No  up   0:00:26:43 0

vSmart# show control connections
                                               PEER                     PEER       
   PEER  PEER PEER      SITE    DOMAIN PEER                  PRIV PEER                  PUB        
INDEX TYPE  PROT SYSTEM IP    ID     ID   PRIVATE IP               PORT PUBLIC IP                PORT REMOTE COLOR   STATE UPTIME
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0   vedge  dtls 7.7.7.7     4     1   192.168.0.86              12346 192.168.0.86              12346 biz-internet  up   0:04:40:22
0   vbond  dtls 0.0.0.0     0     0   192.168.0.83              12346 192.168.0.83              12346 default     up   0:04:42:19
0   vmanage dtls 1.1.1.1     10     0   192.168.0.81              12346 192.168.0.81              12346 default     up   0:04:38:32
1   vedge  dtls 5.5.5.5     2     1   192.168.0.84              12346 192.168.0.84              12346 biz-internet  up   0:04:28:42
1   vedge  dtls 6.6.6.6     3     1   192.168.0.85              12346 192.168.0.85              12346 biz-internet  up   0:04:41:21
1   vbond  dtls 0.0.0.0     0     0   192.168.0.83              12346 192.168.0.83              12346 default     up   0:04:42:19


Show bảng route trên vSmart được cập nhật từ các router

vSmart# show omp routes |tab
Code:
C  -> chosen
I  -> installed
Red -> redistributed
Rej -> rejected
L  -> looped
R  -> resolved
S  -> stale
Ext -> extranet
Inv -> invalid
Stg -> staged
U  -> TLOC unresolved

                      PATH           ATTRIBUTE
VPN  PREFIX       FROM PEER    ID   LABEL  STATUS  TYPE    TLOC IP     COLOR      ENCAP PREFERENCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   5.5.5.5/32     5.5.5.5     68   1002   C,R    installed 5.5.5.5     biz-internet   ipsec -
1   6.6.6.6/32     6.6.6.6     68   1002   C,R    installed 6.6.6.6     biz-internet   ipsec -
1   7.7.7.7/32     7.7.7.7     68   1002   C,R    installed 7.7.7.7     biz-internet   ipsec -
1   10.10.10.0/24    5.5.5.5     68   1002   C,R    installed 5.5.5.5     biz-internet   ipsec -
1   10.10.20.0/24    6.6.6.6     68   1002   C,R    installed 6.6.6.6     biz-internet   ipsec -
1   10.10.30.0/24    7.7.7.7     68   1002   C,R    installed 7.7.7.7     biz-internet   ipsec -
2   20.10.10.0/24    5.5.5.5     68   1003   C,R    installed 5.5.5.5     biz-internet   ipsec -
2   20.10.20.0/24    6.6.6.6     68   1003   C,R    installed 6.6.6.6     biz-internet   ipsec -
2   20.10.30.0/24    7.7.7.7     68   1003   C,R    installed 7.7.7.7     biz-internet   ipsec -

Show bảng route trên các router vEdge được cập nhật từ vSmart

vedge_VNE_1# show omp routes | tab
Code:
C  -> chosen
I  -> installed
Red -> redistributed
Rej -> rejected
L  -> looped
R  -> resolved
S  -> stale
Ext -> extranet
Inv -> invalid
Stg -> staged
U  -> TLOC unresolved

                      PATH           ATTRIBUTE
VPN  PREFIX       FROM PEER    ID   LABEL  STATUS  TYPE    TLOC IP     COLOR      ENCAP PREFERENCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   5.5.5.5/32     0.0.0.0     68   1002   C,Red,R  installed 5.5.5.5     biz-internet   ipsec -
1   6.6.6.6/32     2.2.2.2     2   1002   C,I,R   installed 6.6.6.6     biz-internet   ipsec -
1   7.7.7.7/32     2.2.2.2     5   1002   C,I,R   installed 7.7.7.7     biz-internet   ipsec -
1   10.10.10.0/24    0.0.0.0     68   1002   C,Red,R  installed 5.5.5.5     biz-internet   ipsec -
1   10.10.20.0/24    2.2.2.2     1   1002   C,I,R   installed 6.6.6.6     biz-internet   ipsec -
1   10.10.30.0/24    2.2.2.2     4   1002   C,I,R   installed 7.7.7.7     biz-internet   ipsec -
2   20.10.10.0/24    0.0.0.0     68   1003   C,Red,R  installed 5.5.5.5     biz-internet   ipsec -
2   20.10.20.0/24    2.2.2.2     3   1003   C,I,R   installed 6.6.6.6     biz-internet   ipsec -
2   20.10.30.0/24    2.2.2.2     6   1003   C,I,R   installed 7.7.7.7     biz-internet   ipsec -

vedge_VNE_2# show omp routes | tab
Code:
C  -> chosen
I  -> installed
Red -> redistributed
Rej -> rejected
L  -> looped
R  -> resolved
S  -> stale
Ext -> extranet
Inv -> invalid
Stg -> staged
U  -> TLOC unresolved

                      PATH           ATTRIBUTE
VPN  PREFIX       FROM PEER    ID   LABEL  STATUS  TYPE    TLOC IP     COLOR      ENCAP PREFERENCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   5.5.5.5/32     2.2.2.2     5   1002   C,I,R   installed 5.5.5.5     biz-internet   ipsec -
1   6.6.6.6/32     0.0.0.0     68   1002   C,Red,R  installed 6.6.6.6     biz-internet   ipsec -
1   7.7.7.7/32     2.2.2.2     2   1002   C,I,R   installed 7.7.7.7     biz-internet   ipsec -
1   10.10.10.0/24    2.2.2.2     4   1002   C,I,R   installed 5.5.5.5     biz-internet   ipsec -
1   10.10.20.0/24    0.0.0.0     68   1002   C,Red,R  installed 6.6.6.6     biz-internet   ipsec -
1   10.10.30.0/24    2.2.2.2     1   1002   C,I,R   installed 7.7.7.7     biz-internet   ipsec -
2   20.10.10.0/24    2.2.2.2     6   1003   C,I,R   installed 5.5.5.5     biz-internet   ipsec -
2   20.10.20.0/24    0.0.0.0     68   1003   C,Red,R  installed 6.6.6.6     biz-internet   ipsec -
2   20.10.30.0/24    2.2.2.2     3   1003   C,I,R   installed 7.7.7.7     biz-internet   ipsec -
vedge_VNE_3# show omp routes |tab
Code:
C  -> chosen
I  -> installed
Red -> redistributed
Rej -> rejected
L  -> looped
R  -> resolved
S  -> stale
Ext -> extranet
Inv -> invalid
Stg -> staged
U  -> TLOC unresolved

                      PATH           ATTRIBUTE
VPN  PREFIX       FROM PEER    ID   LABEL  STATUS  TYPE    TLOC IP     COLOR      ENCAP PREFERENCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   5.5.5.5/32     2.2.2.2     5   1002   C,I,R   installed 5.5.5.5     biz-internet   ipsec -
1   6.6.6.6/32     2.2.2.2     2   1002   C,I,R   installed 6.6.6.6     biz-internet   ipsec -
1   7.7.7.7/32     0.0.0.0     68   1002   C,Red,R  installed 7.7.7.7     biz-internet   ipsec -
1   10.10.10.0/24    2.2.2.2     4   1002   C,I,R   installed 5.5.5.5     biz-internet   ipsec -
1   10.10.20.0/24    2.2.2.2     1   1002   C,I,R   installed 6.6.6.6     biz-internet   ipsec -
1   10.10.30.0/24    0.0.0.0     68   1002   C,Red,R  installed 7.7.7.7     biz-internet   ipsec -
2   20.10.10.0/24    2.2.2.2     6   1003   C,I,R   installed 5.5.5.5     biz-internet   ipsec -
2   20.10.20.0/24    2.2.2.2     3   1003   C,I,R   installed 6.6.6.6     biz-internet   ipsec -
2   20.10.30.0/24    0.0.0.0     68   1003   C,Red,R  installed 7.7.7.7     biz-internet   ipsec -


Ping test thử trên service VPN 1,2 từ vEdge_VNE_1 đến 2 router còn lại.

vedge_VNE_1# ping vpn 1 10.10.30.1
Ping in VPN 1
PING 10.10.30.1 (10.10.30.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=417 ms
64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=8.78 ms
64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.537 ms
64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=125 ms
64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=188 ms
^C
--- 10.10.30.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4106ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.537/148.202/417.063/152.094 ms

vedge_VNE_1# ping vpn 1 10.10.20.1
Ping in VPN 1
PING 10.10.20.1 (10.10.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.20.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=164 ms
64 bytes from 10.10.20.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=248 ms
64 bytes from 10.10.20.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=82.6 ms
^C
--- 10.10.20.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 82.639/165.225/248.730/67.811 ms

vedge_VNE_1# ping vpn 2 20.10.30.1
Ping in VPN 2
PING 20.10.30.1 (20.10.30.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.10.30.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=55.0 ms
64 bytes from 20.10.30.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=287 ms
64 bytes from 20.10.30.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=159 ms
64 bytes from 20.10.30.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=43.6 ms
^C
--- 20.10.30.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3001ms
rtt min/avg/max/mdev = 43.664/136.380/287.220/98.111 ms

 


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật