Loading...

Spanning-Tree Bridge Assurance là gì?

- Spanning-Tree Bridge Assurance là một trong những tính năng STP được sử dụng để đảm mạng không bị loop.

- Khi Bridge Assurance được cấu hình trên switch, thì BPDU được gửi trên tất cả các port, bao gồm các port alternate hoặc port backup

- Nếu port không nhận được một BPDU trong một thời gian nhất định từ switch lân cận thì port đó sẽ chuyển sang trạng block.

- Nếu port nhận lại BPDU, port đó sẽ được bỏ chặn (un-block) và quay lại trạng thái hoạt động bình thường của spanning-tree.

- Bridge Assurance giúp tránh loop mạng do lỗi dây mạng, lỗi kết nối hoặc bất kỳ lý do nào khác.

- Bridge Assurance chỉ hoạt động trên RPVST and MSTP.

- Bridge Assurance hỗ trợ trên cả Nexus OS and Cisco IOS.

- Mặc định Bridge Assurance là enabled globally nhưng chưa kích hoạt trên các port.

- Port  phải được cấu hình spanning tree port type of “network” để bridge assurance hoạt động trên port đó.

- Bridge Assurance chỉ hoạt động ở kết nối point to point giữa 2 switch đều support Bridge Assurance.

 
Cấu hình:
 
SW(config)# spanning-tree bridge assurance
 
SW(config)# interface gig x/x
 
SW(config-if)#spanning-tree portfast network
 
- Cùng xem Spanning-tree hoạt động như thế nào khi không có bridge assurance. Chúng ta có mô hình bên dưới:
  

       
 
  SW1 là root bridge và nó gửi BPDU trên cả 2 interface. SW2 có port được chỉ định trên interface kết nối với SW3 vì vậy mà cổng Gi0/2 trên SW3 là cổng luân phiên và chặn. Đột nhiên, SW2 ngừng gửi BPDU trên giao diện GigabitEthernet 0/2 của nó:
 Bởi vì SW3 không nhận được các BPDU cao cấp nữa trên giao diện Gi0/2 của nó, nên nó quyết định rằng interface này trở thành một cổng được chỉ định và nó chuyển tiếp dữ liệu. Bây giờ chúng ta có một vòng lặp bắc cầu:
 Điều này là không tốt ... chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra với tính năng bridge assurance.
- Với Bridge Assurance, chúng ta sử dụng mô hình như bên trên:
 Tuy nhiên, sự khác biệt là khi kích hoạt bridge assurance, mọi interface đều gửi các BPDU. Một lần nữa, SW2 lại gặp sự cố, vì vậy nó không còn gửi BPDU nữa:
 SW1 và SW3 nhận thấy thiếu các BPDU và ngay lập tức đặt các interface của chúng vào trạng thái block. Điều này giúp tiết kiệm thời gian vì sẽ không có vòng lặp bắc cầu xảy ra.
       
  

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật