Loading...

Spanning-Tree Bridge Assurance là gì?

- Spanning-Tree Bridge Assurance là một trong những tính năng STP được sử dụng để đảm mạng không bị loop.

- Khi Bridge Assurance được cấu hình trên switch, thì BPDU được gửi trên tất cả các port, bao gồm các port alternate hoặc port backup

- Nếu port không nhận được một BPDU trong một thời gian nhất định từ switch lân cận thì port đó sẽ chuyển sang trạng block.

- Nếu port nhận lại BPDU, port đó sẽ được bỏ chặn (un-block) và quay lại trạng thái hoạt động bình thường của spanning-tree.

- Bridge Assurance giúp tránh loop mạng do lỗi dây mạng, lỗi kết nối hoặc bất kỳ lý do nào khác.

- Bridge Assurance chỉ hoạt động trên RPVST and MSTP.

- Bridge Assurance hỗ trợ trên cả Nexus OS and Cisco IOS.

- Mặc định Bridge Assurance là enabled globally nhưng chưa kích hoạt trên các port.

- Port  phải được cấu hình spanning tree port type of “network” để bridge assurance hoạt động trên port đó.

- Bridge Assurance chỉ hoạt động ở kết nối point to point giữa 2 switch đều support Bridge Assurance.

 
Cấu hình:
 
SW(config)# spanning-tree bridge assurance
 
SW(config)# interface gig x/x
 
SW(config-if)#spanning-tree portfast network
 

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map