Loading...

Cách khắc phục lỗi "DHCP Server Pool Exhausted, Empty, Assignment Failure" trên Router, Switch Cisco

Khi trong hệ thống mạng xuất hiện hiện tượng: người dùng không thể kết nối với mạng do họ không thể nhận được địa chỉ IP từ DHCP server, việc đầu tiên chúng ta cần làm là bật tính năng debug trên DHCP server để kiểm tra các log thông báo:

4507R+E# debug ip dhcp server packets
4507R+E# debug ip dhcp server events
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: Sending notification of DISCOVER:
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: htype 1 chaddr 34bb.1f9b.17f9
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: giaddr = 192.168.7.10
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: interface = Vlan7
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: class id 426c61636b4265727279
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: out_vlan_id 0
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: Sending notification of DISCOVER:
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: htype 1 chaddr 34bb.1f9b.17f9
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: giaddr = 192.168.7.10
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: interface = Vlan7
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: class id 426c61636b4265727279
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: out_vlan_id 0
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: subnet [192.168.7.1,192.168.7.254] in address pool Guest-WiFi-VLAN is empty.
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: Sending notification of ASSIGNMENT FAILURE:
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: htype 1 chaddr 34bb.1f9b.17f9
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: remote id 020a0000c0a8070107000000
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: giaddr = 192.168.7.10
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: interface = Vlan7
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: class id 426c61636b4265727279
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: out_vlan_id 0
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: Sending notification of ASSIGNMENT_FAILURE:
Nov 6 13:46:26.742: DHCPD: due to: POOL EXHAUSTED

Căn cứ vào các thông tin log nhận được chúng ta thấy rằng quỹ địa chỉ IP cho pool Guest-WiFi-VLAN đã hết điều này có nghĩa là DHCP server (trên Router, switch Cisco) đã hết IP để cấp cho người dùng. Giờ ta cùng tìm hiểu lý do tại sao lại hết quỹ địa chỉ IP. Một lý do phổ biến là số lượng người dùng truy cập đến nhiều hơn quỹ địa chỉ IP trên DHCP server. Chúng ta cùng kiểm tra cấu hình trên Router, Switch Cisco:

4507R+E# show run
...output omitted....
!
ip dhcp excluded-address 192.168.7.1 192.168.7.20
!
ip dhcp pool Guest-WiFi-VLAN
 network 192.168.7.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.7.1
 dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
 lease 0 2
!
…output omitted

Như vậy chúng ta đã loại trừ 20 địa chỉ IP đầu tiên, quỹ IP còn lại 234 địa chỉ, leased time (thời gian cho thuê IP) của DHCP server là 2 giờ. Tiếp đến kiểm tra xem có bao nhiêu Client đã kết nối đến:

4507R+E# show ip dhcp binding | inc Vlan7
IP address   Client-ID/Hardware address  Lease expiration    Type    State   Interface
192.168.7.81  019c.65b0.3760.e3      Nov 06 2014 05:19 PM  Automatic Active   Vlan7
192.168.7.92  012c.2997.58a3.b5      Nov 06 2014 05:42 PM  Automatic Active   Vlan7
192.168.7.134  0114.8fc6.bd62.f2      Nov 06 2014 04:41 PM  Automatic Active   Vlan7

4507R+E# show ip dhcp pool
Pool Guest-WiFi-VLAN :
 Utilization mark (high/low) : 100 / 0
 Subnet size (first/next)  : 0 / 0
 Total addresses       : 254
 Leased addresses      : 3
 Excluded addresses     : 251
 Pending event        : none
 1 subnet is currently in the pool :
 Current index       IP address range          Leased / Excluded / Total
   0.0.0.0        192.168.7.1 - 192.168.7.254      3   / 231  / 254 

Như vậy chỉ có 3 Client kết nối đến, nhưng Excluded address (địa chỉ IP bị loại trừ) là 251 địa chỉ. Mục Current index là địa chỉ IP tiếp theo sẽ được cấp phát, nhưng kết quả lại là 0.0.0.0 như vậy có nghĩa quỹ địa chỉ IP của pool đã hết. Bước tiếp theo kiểm tra trên DHCP server xem có xung đột nào không:

4507R+E# show ip dhcp conflict 
IP address     Detection method  Detection time     VRF
192.168.7.59   Ping             Sep 10 2014 06:17 AM                  
192.168.7.62   Ping             Sep 10 2014 06:35 AM                  
192.168.7.21   Gratuitous ARP     Sep 10 2014 09:58 AM                  
192.168.7.67   Gratuitous ARP     Sep 10 2014 10:54 AM                  
192.168.7.69   Gratuitous ARP     Sep 10 2014 12:08 PM                  
192.168.7.96   Gratuitous ARP     Sep 10 2014 12:11 PM                  
192.168.7.100   Ping            Sep 10 2014 01:37 PM                  
192.168.7.129   Gratuitous ARP    Sep 11 2014 02:13 AM                  
192.168.7.156   Gratuitous ARP    Sep 11 2014 02:19 AM                  
192.168.7.164   Gratuitous ARP    Sep 11 2014 04:52 AM                  
192.168.7.158   Gratuitous ARP    Sep 11 2014 05:46 AM                  
192.168.7.230   Gratuitous ARP    Sep 11 2014 04:35 PM                  
192.168.7.236   Gratuitous ARP    Sep 11 2014 09:00 PM  
…output omitted

Qua kiểm tra chúng ta thấy được có tất cả 231 địa chỉ IP bị conflict, các địa chỉ này cũng sẽ bị DHCP server loại trừ khỏi quỹ địa chỉ IP do đó dẫn tới không còn IP để cấp phát cho các client tiếp theo kết nối đến. Việc cần làm là xóa sạch bảng địa chỉ IP xung đột này để khôi phục lại quỹ IP cho Pool trên DHCP server:

4507R+E# clear ip dhcp conflict *
4507R+E# show ip dhcp conflict
     IP address    Detection method  Detection time     VRF

4507R+E#

Giờ thì các Client sẽ có thể kết nối tới hệ thống mạng thành công. Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây.


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật