Loading...

So sánh tính năng Cisco IOS trên switch Cisco Catalyst

Hệ điều hành Cisco IOS là linh hồn của thiết bị switch Cisco Catalyst, tính năng của switch được quyết định bởi các features license; layer 2 có LAN Lite, LAN Base; layer 3: IP Lite, IP Base, IP Services, Advanced IP Services, Enterprise Services, và Advanced Enterprise Services. Có thể nâng cấp tính năng của switch bằng cách nâng cấp features license - license upgrade.

Sau đây là vài thông tin giúp bạn hiểu rõ cụ thể các tính năng tương ứng với features license trên dòng Cisco Catalyst

■ Activating Features via a License (For Catalyst 3650/3850 Series)
■ Series Compatibility Comparison (Cisco Catalyst 2960-CX/3560-CX/2960-Plus/2960-L/2960-X/3650/3850/4500-X/4500E Series)

■ Cisco IOS Specification Comparison (L2 Features)

■ Cisco IOS Specification Comparison (L3 Features)

 

■ Cisco IOS Specification Comparison (Managability)

 

■ Cisco IOS Specification Comparison (Security)

■ Cisco IOS Specification Comparison (QoS)

 

Comments

No posts found

New post


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật