Loading...

Cấu hình cơ bản tổng đài VoiP Cisco CME Sip Trunk

Cisco Unified Communications Manager Express (trước đây gọi là Cisco Unified CallManager Express) là một ứng dụng xử lý cuộc gọi trong phần mềm Cisco IOS cho phép các bộ định tuyến của Cisco (sau đây gọi là router Cisco CME) cung cấp chức năng tổng đài, trung tâm liên lạc và chăm sóc khách hàng cho các văn phòng chi nhánh hoặc doanh nghiệp nhỏ.

Cisco Unified CME là một giải pháp điện thoại IP giàu tính năng được tích hợp trực tiếp vào phần mềm Cisco IOS. Cisco Unified CME cho phép khách hàng triển khai thoại, dữ liệu và điện thoại IP trên một nền tảng duy nhất từ đó tối ưu các hoạt động và giảm chi phí.

Bảng thông tin số IP phone có thể hỗ trợ

Nền tảng router

Số phone tối đa

Cisco 881 and 887VA Integrated Services Routers

5

Cisco 2901 Integrated Services Router

35

Cisco 2911 Integrated Services Router

50

Cisco 2921 Integrated Services Router

100

Cisco 2951 Integrated Services Router

150

Cisco 3925 Integrated Services Router

250

Cisco 3945 Integrated Services Router

350

Cisco 3925E Integrated Services Router

400

Cisco 3945E Integrated Services Router

450

Cisco 4321 Integrated Services Router

50

Cisco 4331 Integrated Services Router

100

Cisco 4351 Integrated Services Router

250

Cisco 4431 Integrated Services Router

350

Cisco 4451-X Integrated Services Router

450

Các router cũ hơn Cisco 2800, 3800 xem thêm tại danh mục

Hôm nay VNE sẽ hướng dẫn cấu hình cơ bản chức năng tổng đài VoiP trên router Cisco CME kết nối Sip Trunk với nhà mạng để gọi điện thoại ra/vào mạng điện thoại truyền thống.

Mô hình cơ bản

CME SIP Trunk

Yêu cầu:

- Router Cisco có chức năng voice - chả hạn ISR4321-V/K9
- Điện thoại IP phone, ở đây đang dùng sip phone Cisco CP-7811-K9
- Thuê kênh Sip trunk và đăng ký số thuê bao của nhà mạng (CMC, FPT, Viettel, VNPT...)
 
Các bước cơ bản như sau
 
1. Enable service voip
voice service voip
 ip address trusted list
  ipv4 172.16.1.2
 allow-connections sip to sip
 no supplementary-service sip moved-temporarily
 no supplementary-service sip refer
 sip
  registrar server expires max 3600 min 3600

2. Enable Voice register global configuration

voice register global
 mode cme                                                               
 source-address 192.168.1.1 port 5060                   
 max-dn 100                                                             
 max-pool 50                                                            
 create profile                                                           

3. Cấp DHCP cho ip phone

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
!
ip dhcp pool IPPHONE-VNE
 network 192.168.1.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.1.1
 dns-server 8.8.8.8
 option 150 ip 192.168.1.1

4. Khai báo các điện thoại và tạo danh mục dn

voice register dn  1
 number 1986                                               
 name SALE-VNE
!

voice register pool  1
 id mac 2D74.A013.0688                                -- địa chỉ MAC của điện thoại            
 type 7811                                                       -- kiểu điện thoại
 number 1 dn 1                                               -- gán số với dn 1
!

5. Tạo các translation rule

voice translation-rule 1
 rule 1 /^.*62731335/ /1988/
!
voice translation-rule 2
 rule 1 /1.../ /842462731335/
!
voice translation-rule 3
 rule 1 /^9/ //
!
!
voice translation-profile IN
 translate called 1
!
voice translation-profile OUT
 translate calling 2
 translate called 3

6. Khai báo dial peer gọi vào và gọi ra (Nội địa, Quốc tế nên tách riêng để dễ áp policy)

dial-peer voice 2 voip
 description "" GOI NOI DIA ""
 translation-profile outgoing OUT
 destination-pattern 9T
 session protocol sipv2
 session target ipv4:172.16.1.2
 voice-class codec 1
 voice-class sip dtmf-relay force rtp-nte
 no vad
!
dial-peer voice 100 voip
 description "" GOI VAO ""
 translation-profile incoming IN
 session protocol sipv2
 incoming called-number .%
 voice-class sip dtmf-relay force rtp-nte
 dtmf-relay rtp-nte
 voice-class codec 1
 no vad
!
dial-peer voice 1 voip
 description "" GOI QUOC TE ""
 translation-profile outgoing OUT
 destination-pattern 900T
 session protocol sipv2
 session target ipv4:172.16.1.2
 voice-class codec 1
 voice-class sip dtmf-relay force rtp-nte
 no vad
!

Cấu hình đầy đủ cho các điện thoại ip phone ở bên trong có thể gọi ra/vào mạng điện thoại PSTN

CME-VNE#show running-config
Building configuration...


Current configuration : 16829 bytes
!
! Last configuration change at 12:21:34 UTC Fri May 31 2019
!
version 16.8
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime localtime
service call-home
platform qfp utilization monitor load 80
no platform punt-keepalive disable-kernel-core
!
hostname CME-VNE
!
boot-start-marker
boot system bootflash:isr4300-universalk9.16.08.01.SPA.bin
boot-end-marker
!
!
vrf definition Mgmt-intf
 !
 address-family ipv4
 exit-address-family
 !
 address-family ipv6
 exit-address-family
!
enable secret 5 $1$qUYj$EePt4224Gvjg0zC3bo2Q41
!
no aaa new-model
clock timezone UTC 7 0
!
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
!
ip dhcp pool IPPHONE-VNE
 network 192.168.1.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.1.1
 dns-server 8.8.8.8
 option 150 ip 192.168.1.1
!
!
!
login on-success log
!
!
!
!
!
!
!
subscriber templating
!
!
multilink bundle-name authenticated
!
!
!
!
!
!
!
voice service voip
 ip address trusted list
  ipv4 172.16.1.2
 allow-connections sip to sip
 no supplementary-service sip moved-temporarily
 no supplementary-service sip refer
 sip
  registrar server expires max 3600 min 3600
!
voice class codec 1
 codec preference 1 g711ulaw
 codec preference 2 g711alaw
 codec preference 3 g729r8
 codec preference 4 g729br8
!
!
!
!
voice register global
 mode cme
 source-address 192.168.1.1 port 5060
 max-dn 100
 max-pool 50
 timezone 41
 create profile sync 0002106780040432
 auto-register
 !
!
voice register dn  1
 number 1986
 name SALE-VNE
!
voice register dn  2
 number 1987
 name IT-VNE
!
voice register dn  3
 number 1988
 name Information desk VNE
!
!
voice register pool  1
 busy-trigger-per-button 2
 id mac 2D74.A013.0688
 type 7811
 number 1 dn 1
 voice-class codec 1
!
voice register pool  2
 busy-trigger-per-button 2
 id mac 2D74.A013.0642
 type 7811
 number 1 dn 2
 voice-class codec 1
!
voice register pool  3
 busy-trigger-per-button 2
 id mac 2D74.A013.0697
 type 7811
 number 1 dn 3
 voice-class codec 1
!
!
voice translation-rule 1
 rule 1 /^.*62731335/ /1988/
!
voice translation-rule 2
 rule 1 /1.../ /842462731335/
!
voice translation-rule 3
 rule 1 /^9/ //
!
!
voice translation-profile IN
 translate called 1
!
voice translation-profile OUT
 translate calling 2
 translate called 3
!
!
!
!
license accept end user agreement
no license smart enable
diagnostic bootup level minimal
!
spanning-tree extend system-id
memory free low-watermark processor 75392
!
!
!
!
redundancy
 mode none
!
!
vlan internal allocation policy ascending
!
no cdp advertise-v2
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 description "SIP TRUNK VNE"
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
 ip nat outside
 negotiation auto
 ip virtual-reassembly
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 no ip address
 shutdown
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/1/0
!
interface GigabitEthernet0/1/1
!
interface GigabitEthernet0/1/2
!
interface GigabitEthernet0/1/3
!
interface GigabitEthernet0
 vrf forwarding Mgmt-intf
 no ip address
 negotiation auto
!
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
!
ip nat inside source list 100 interface GigabitEthernet0/0/0 overload
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip tftp source-interface GigabitEthernet0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.2
!
!
access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
!
!
!
!
control-plane
!
!
mgcp behavior rsip-range tgcp-only
mgcp behavior comedia-role none
mgcp behavior comedia-check-media-src disable
mgcp behavior comedia-sdp-force disable
!
mgcp profile default
!
!
!
!
telephony-service
 max-conferences 8 gain -6
 call-park system application
 transfer-system full-consult
!
!
!
dial-peer voice 2 voip
 description "" GOI NOI DIA ""
 translation-profile outgoing OUT
 destination-pattern 9T
 session protocol sipv2
 session target ipv4:172.16.1.2
 voice-class codec 1
 voice-class sip dtmf-relay force rtp-nte
 no vad
!
dial-peer voice 100 voip
 description "" GOI VAO ""
 translation-profile incoming IN
 session protocol sipv2
 incoming called-number .%
 voice-class sip dtmf-relay force rtp-nte
 dtmf-relay rtp-nte
 voice-class codec 1
 no vad
!
dial-peer voice 1 voip
 corlist outgoing QUOC-TE
 description "" GOI QUOC TE ""
 translation-profile outgoing OUT
 destination-pattern 900T
 session protocol sipv2
 session target ipv4:172.16.1.2
 voice-class codec 1
 voice-class sip dtmf-relay force rtp-nte
 no vad
!
!
!
line con 0
 transport input none
 stopbits 1
line aux 0
 stopbits 1
line vty 0 4
 password vnexperts.vn
 login
 transport input telnet
!
wsma agent exec
!
wsma agent config
!
wsma agent filesys
!
wsma agent notify
!
!
end

Note: SIP trunk VNPT thêm

sip-ua
 connection-reuse
!

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật